Proves lliures FP 2019

Informació i Criteris d’avaluació

PROVES LLIURES FP 2019

Segons la Resolució de la directora de Formació Professional i Formació del Professorat de 4 de febrer de 2019 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional (BOIB 18, 09 de febrer de 2019, Fascicle 24 – Sec III – Pàg 4627-4645).

El termini d’inscripció per fer les proves s’inicia el 06 de Març i acaba el 15 de Març.

El dia 22 de Març es publicarà la llista provisional.

Els dies 25, 26 i 27 de Març es podran fer reclamacions contra aquestes relacions provisionals.

Dia 03 d’Abril es publicaran les relacions definitives de les persones inscrites.

Abans del 05 d’Abril es publicarà el calendari i la relació d’estris necessaris per fer les proves. On també estaran publicades les hores de tutoria que es realitzaran al centre.

Les proves es realitzaran del 2 de Maig al 31 de Maig.

Teniu més informació del procés a la pàgina web de la conselleria (www.weib.caib.es), concretament a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.

A la pàgina web del centre (www.iesramonllull.net), a l’apartat de Departaments Didàctics, concretament en el Departament de Cicles Formatius, teniu publicades les programacions LOE.

Els Criteris d’avaluació apareixen publicats als següents documents:

  • Integració Social (LOE): RD 1074/2012 de 13 de juliol, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 15/08/2012 núm. 195).
  • Animació Sociocultural i Turística (LOE): RD 1684/2011, de 18 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 27/12/2011 núm. 311).
  • Atenció a persones en Situació de Dependència (LOE): RD 1593/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 15/12/2011 núm. 301).

Els Exàmens constaran d’una sèrie de preguntes a desenvolupar d’àmbit teòric i pràctic del mòdul. Hi haurà exàmens en parts eliminatòries.

El Sistema de Puntuació de cada pregunta apareixerà a l’examen.