Proves lliures FP 2020

Informació i Criteris d’avaluació

PROVES LLIURES FP 2020

Segons la Resolució del director de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional (BOIB 17, 08 de febrer de 2020, Fascicle 22 – Sec III – Pàg 4225-4243).

El termini d’inscripció per fer les proves s’inicia el 04 de Març i acaba el 13 de Març.

El dia 24 de Març es publicarà la llista provisional.

Els dies 25, 26 i 27 de Març es podran fer reclamacions contra aquestes relacions provisionals.

Dia 07 d’Abril es publicaran les relacions definitives de les persones inscrites.Abans del 08 d’Abril es publicarà el calendari i la relació d’estris necessaris per fer les proves. On també estaran publicades les hores de tutoria que es realitzaran al centre.Les proves es realitzaran del 4 de Maig al 26 de Maig.Teniu més informació del procés a la pàgina web de la conselleria (www.weib.caib.es), concretament a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.

A la pàgina web del centre (www.iesramonllull.net), a l’apartat de Departaments Didàctics, concretament en el Departament de Cicles Formatius, teniu publicades les programacions LOE.

Els Criteris d’avaluació apareixen publicats als següents documents:

  • Integració Social (LOE): RD 1074/2012 de 13 de juliol, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 15/08/2012 núm. 195).
  • Animació Sociocultural i Turística (LOE): RD 1684/2011, de 18 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 27/12/2011 núm. 311).
  • Atenció a persones en Situació de Dependència (LOE): RD 1593/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 15/12/2011 núm. 301).

Els Exàmens constaran d’una sèrie de preguntes a desenvolupar d’àmbit teòric i pràctic del mòdul. Hi haurà exàmens en parts eliminatòries.

El Sistema de Puntuació de cada pregunta apareixerà a l’examen.