Comunicat Alumnat de Primer Curs

Palma 20 d’abril de 2020

Estimat alumnat, a data d’avui no vos podem comunicar el dia d’inici de les classes presencials. El fet del Covid-19 i la nova realitat que vivim ens ha fet realitzar alguns canvis per part del departament dels criteris d’avaluació i de qualificació, aquests canvis són:

L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat. El fet de no entregar les feines implica la suspensió del mòdul.

Les activitats/treballs/proves de la Tercera avaluació, són d’imprescindible realització i necessàries per aprovar l’assignatura. El fet de no fer-les implica la consideració de l’abandonament del mòdul i per tant la seva nota serà inferior a 5.

Les activitats de la Tercera avaluació serviran per pujar nota, si escau, i en determinats casos per recuperar avaluacions anteriors suspeses. En altres casos l’alumnat haurà de recuperar mitjançant un examen o prova de recuperació o activitats/treballs de recuperació.

La nota final del mòdul no podrà ser inferior a la mitjana de les notes de la Primera i Segona avaluació, sempre i quan es realitzin les activitats de la 3ra avaluació.

Continua vigent el quadre d’actituds i els criteris de recuperació

Atentament el Departament de Cicles Formatius.

Força