Proves Lliures 2022

PROVES LLIURES FP 2022

Segon la Resolució del director de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de febrer de 2022 per la qual es convoquen les proves lliures (BOIB 23, 12 de febrer de 2022, Fascicle 26 – Sec III – Pàg 5105-5122).

El termini d’inscripció per fer les proves s’inicia el 03 de Març i acaba l’11 de Març.

El dia 22 de Març es publicarà la llista provisional.

Els dies 23, 24 i 25 de Març es podran fer reclamacions contra aquestes relacions provisionals.

Dia 12 d’Abril es publicaran les relacions definitives de les persones inscrites.

El calendari de les proves es publicarà abans del 13 d’Abril, on apareixerà el material necessari si escau.

Del 25 d’Abril al 30 d’Abril es realitzaran tutories al centre.

Les proves es realitzaran del 2 de Maig al 27 de Maig, essent necessària la identificació de les persones per la realització de les mateixes.

Teniu més informació del procés a la pàgina de Formació Professional de Balears.

A la pàgina web del centre (www.iesramonllull.net), a l’apartat de Departaments Didàctics, concretament en el Departament de Cicles Formatius, teniu publicades les programacions LOE.

Els Criteris d’avaluació apareixen publicats als següents documents:

  • Integració Social (LOE): RD 1074/2012 de 13 de juliol, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 15/08/2012 núm. 195).
  • Animació Sociocultural i Turística (LOE): RD 1684/2011, de 18 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 27/12/2011 núm. 311).
  • Atenció a persones en Situació de Dependència (LOE): RD 1593/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 15/12/2011 núm. 301).

Els Exàmens constaran d’una sèrie de preguntes a desenvolupar d’àmbit teòric i pràctic del mòdul. Hi haurà exàmens en parts eliminatòries.

El Sistema de Puntuació de cada pregunta apareixerà a l’examen.