Proves Lliures 2023: INFORMACIÓ

PROVES LLIURES FP 2022

Segon la Resolució del director de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures (BOIB 19, 11 de febrer de 2023, Fascicle 34 – Sec III – Pàg 6731-6751).

El termini d’inscripció per fer les proves s’inicia el 02 de Març i acaba el 10 de Març.

El dia 21 de Març es publicarà la llista provisional.

Els dies 22, 23 i 24 de Març es podran fer reclamacions contra aquestes relacions provisionals.

Dia 31 de Març es publicaran les relacions definitives de les persones inscrites.

El calendari de les proves es publicarà abans del 18 d’Abril, on apareixerà el material necessari si escau.

Del 17 d’Abril al 28 d’Abril es realitzaran tutories al centre.

Les proves es realitzaran del 2 de Maig al 31 de Maig, essent necessària la identificació de les persones per la realització de les mateixes.

Teniu més informació del procés a la pàgina de Formació Professional de Balears.

A la pàgina web del centre (www.iesramonllull.net), a l’apartat de Departaments Didàctics, concretament en el Departament de Cicles Formatius, teniu publicades les programacions LOE.

Els Criteris d’avaluació apareixen publicats als següents documents:

  • Integració Social (LOE): RD 1074/2012 de 13 de juliol, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 15/08/2012 núm. 195).
  • Animació Sociocultural i Turística (LOE): RD 1684/2011, de 18 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 27/12/2011 núm. 311).
  • Atenció a persones en Situació de Dependència (LOE): RD 1593/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i es fixen els ensenyaments mínims (BOE 15/12/2011 núm. 301).

Els Exàmens constaran d’una sèrie de preguntes a desenvolupar d’àmbit teòric i pràctic del mòdul. Hi haurà exàmens en parts eliminatòries.

El Sistema de Puntuació de cada pregunta apareixerà a l’examen.